سیستم کنترل گارانتی و سریال

قابلیت ایجاد برندهای تحت پوشش گارانتی و...
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

- قابلیت ایجاد برندهای تحت پوشش گارانتی.

- قابلیت مدیریت برند (Brand) از نظر قیمت هر کارت گارانتی در برند و طرف حساب مربوط به برند.

- قابلیت ویرایش یک برند.

- قابلیت حذف یک برند.

- قابلیت غیرفعالسازی یک برند.

- قابلیت ایجاد کارت های گارانتی خام برای هر برند.

- قابلیت ایجاد کارت های گارانتی خام بصورت دسته ای.

- قابلیت ورود کارت های گارانتی خام توسط فایل .csv (اکسل)

- قابلیت فروش کارت‌ های گارانتی خام هر برند به طرف حساب مربوطه شامل فعالسازی کارت و صدور سند حسابداری اتوماتیک.

- قابلیت صدور گزارش فروش کارت‌ های گارانتی در دو حالت تجمیعی و ریز.

- قابلیت حذف کارت های گارانتی.

- قابلیت تمدید کارت های گارانتی. (در صورتی که کارت گارانتی تمدید شود، کارت به حالت آماده استفاده رفته و می تواند با مشخصات جدید در سرویس ها مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.)

- دارای سطوح دسترسی کاربران

- قابلیت انتساب یک کارت گارانتی به مشتری در حین ثبت سرویس بصورت اتوماتیک.

- قابلیت تنظیم سریال دستگاه مربوط به کارت گارانتی، در حین ثبت سرویس بصورت اتوماتیک، در صورتی که سریال مذکور در کارت گارانتی مشخص نشده باشند و یا توسط کاربر حین ثبت سرویس تغییر کند. (توجه: این قابلیت فقط در لحظه استفاده از کارت گارانتی وجود دارد. در صورتی که کارت گارانتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، اطلاعات آن توسط ثبت یا ویرایش سرویس تغییر نمی کند)

- قابلیت تنظیم تاریخ شروع و پایان گارانتی برای یک کارت گارانتی حین ثبت سرویس بصورت اتوماتیک، در صورتی که تاریخ های مذکور در کارت گارانتی مشخص نشده باشند و یا توسط کاربر حین ثبت سرویس تغییر کنند. (توجه: این قابلیت فقط در لحظه استفاده از کارت گارانتی وجود دارد. در صورتی که کارت گارانتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، اطلاعات آن توسط ثبت یا ویرایش سرویس تغییر نمی کند)

- قابلیت تنظیم زمان شروع گارانتی بصورت دستی.

- قابلیت پشتیبانی از تاریخ های شمسی و میلادی (تاریخ شروع و پایان گارانتی) بصورت اتوماتیک

- قرار گرفتن کارت های گارانتی فعال در روند ثبت سرویس بصورت اتوماتیک.

- اتصال کارت های گارانتی به سوابق دستگاه در حین استفاده بصورت اتوماتیک.

- قابلیت جستجوی کارت های گارانتی به همراه فیلتر های برند، دوره زمانی ایجاد کارت، محصول مربوطه، شماره کارت گارانتی، شماره سریال، تاریخ شروع و پایان گارانتی، فروش رفته / خام، استفاده شده (در سرویس) یا خیر، دوره زمانی فروش کارت، دوره زمانی استفاده کارت.

- گزارش لیستی از کارت های گارانتی ایجاد شده در برندهای تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش لیستی از کارت های گارانتی خام (آماده فروش) در برندهای تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش لیستی از کارت های گارانتی فروش رفته در برندهای تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش لیستی از کارت های گارانتی استفاده شده در برندهای تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش لیستی از کارت های گارانتی منقضی شده در برندهای تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش مقایسه ای (نمودار پای :: Pie Chart) از تعداد کارت های گارانتی تعریف شده در برند های تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش مقایسه ای (نمودار پای :: Pie Chart) از تعداد کارت های گارانتی آماده فروش در برند های تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش مقایسه ای (نمودار پای :: Pie Chart) از تعداد کارت های گارانتی فروش رفته در برند های تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش مقایسه ای (نمودار پای :: Pie Chart) از تعداد کارت های گارانتی استفاده شده در برند های تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش مقایسه ای (نمودار پای :: Pie Chart) از تعداد کارت های گارانتی منقضی شده در برند های تعریف شده در بازه های زمانی خاص.

- گزارش بررسی عملکرد سیستم کنترل گارانتی به همراه مقایسه هزینه های دریافتی (نمودار پای :: Pie Chart) در بازه های زمانی خاص. این گزارش میزان فعالیت و سودآوری برند های مختلف را بصورت مقایسه ای نمایش می دهد.